W tym kroku musisz zaakceptować warunki uczestnictwa w Internetowej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Gdańskiego. Przeczytaj uważnie poniższe podpunkty.

Potwierdzam, że zapoznałem się z zasadami rekrutacji do szkół doktorskich Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2021/2022 ( https://ug.edu.pl/rekrutacja/szkoly_doktorskie).

Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet Gdański nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie danych przez kandydata w systemie IRK, a w szczególności za wpisanie przez niego wyników z dyplomu ukończenia studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich niezgodnych ze stanem faktycznym.

Zobowiązuję się złożyć wymagane dokumenty w nieprzekraczalnych terminach wskazanych przez odpowiednie komisje rekrutacyjne (terminy określone w uchwale rekrutacyjnej oraz wiadomości e-mail informujące o terminach rozmowy kwalifikacyjnej).

Potwierdzam, że wiem o obowiązku ochrony i właściwego zabiezpieczenia swojego loginu i hasła przed dostępem osób trzecich. W przypadku udostępnienia loginu i hasła osobom niepowołanym, biorę pełną odpowiedzialność za zarządzanie moimi danymi przez takie osoby.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) dalej RODO, informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl.
    Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej.

pokaż całą klauzulę

Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych.


Jeżeli masz jakieś pytania...


Copyright © 2022 Uniwersytet Gdański.
Wszystkie prawa zastrzeżone